Přátelé, nové stránky naší školy jsou již v provozu. Najdete je zde https://podhurou.cz

Na těchto starých stránkách Vás bude provázet  "červená třída" Markéty Veselé.

VÍTÁME  VÁS ! Prvňáci a druháci z Čisté u Horek a okolí.

 

Škola a školka pod Hůrou

 

 (ZŠ a MŠ, Čistá u Horek) 

 

Pojďte s námi objevovat pod Čisteckou Hůru...

/ putování pro zvídavé a odvážné /

 

Jsme malotřídní škola nacházející se pod Čisteckou Hůrou v obci Čistá u Horek. Pokud se vaše dítě rozhodne se s námi setkávat, bude objevovat, poznávat pomocí her a příběhů, expedičních výprav... Bude se mu otevírat svět v souvislostech, pochopí, že k řešení vede více cest a že poznání se proměňuje.

 

Věříme, že se mu všichni staneme ve zdejší škole  jeho dobrými průvodci. Naše putování za poznáním bude vycházet především z místní krajiny. Když v ní radostně začne číst díky své přirozené zvídavosti, tak mu sama pomůže v jeho objevování. A věřte, že nepůjde jen o prvouku, přírodovědu a vlastivědu, ale také o matematiku, češtinu....to vše místní obraz krajiny v sobě skrývá a čeká na své objevitele.

 

Naši průvodci /učitelé a vychovatelé/ mu na této cestě za poznáním zcela jistě pomohou. Budou tak spolu s vámi rodiči, kteří jste svému dítěti umožnili prožít tento  příběh právě ve škole „Pod Čisteckou Hůrou“ napomáhat, spoluvytvářet jeho osobnost. Ta je právě v tomto období jeho cesty velmi citlivá, lehce zranitelná, ale zvídavá.

 

Orbis Pictus-Svět v obrazech bude tedy naší knihou, ve které budeme společně listovat a věříme, že i nalezneme.

 

I v malé školičce lze dělat velké věci...

 Pokud se vaše dítě rozhodne u nás pobývat, co může od našeho společného putování očekávat:

U nás nezvoní, nehoní nás ručičky hodin. Odzvoníme si učební blok sami, až si budeme chtít odpočinout. Odzvoní nám jej náš školní zvoník /jeden ze žáků/ na starý školní zvon. Základní vyučovací jednotkou není pro nás vyučovací hodina ale den. Ten je rozdělen do vyučovacích bloků. Opíráme se o vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step), který naplňuje požadavky a cíle Rámcově vzdělávacího programu pro ZŠ i MŠ.

 

1. blok: Ranní kruh (20-30 minut) 

Setkáváme se před naším novým dnem, abychom si řekli, co je nového nejen ve škole, ale i u nás a okolo nás. Můžeme se svěřit se svou radostí i trápením svým kamarádům. Zamýšlíme se společně nad tím, co jsme včera ve škole nového objevili. Navrhneme, co by nás zajímalo, a na co ještě neznáme odpověď. Společně si také řekneme, co nás očekává, a promyslíme další plány našeho putování.

2. blok: Objevujeme

Tato doba je věnována objevování, na které se potřebujeme více soustředit /především jazykovému, početnímu.../ Pracujeme samostatně v hnízdech, v badatelně či v terénu. Na konci bloku řešíme společný problém nebo se o naše bádání spolu s ostatními podělíme. Mladí badatelé mají ve svých hnízdech pracovní portfolia a pomocný materiál ke svému Dílu.

3. blok: Přestávka (30 minut) 

Jíme a povídáme si. Můžeme hrát hru, prohlížet si knihu, vyhledat si něco na PC nebo si zajít na školní zahradu. 

4. blok: Řešíme, zkoušíme, aplikujeme

Žáci si dle svého uvážení zvolí problém, který chtějí řešit: umění, číslo, tvar, písmeno a slovo, Matku Zemi. Máme tedy vytvořené  laboratoře, kde laborujeme nad danými problémy. Žáci musí za týden projít všemi tematickými oblastmi. Nad problémem pracují společně, i když dílčí kamínek do mozaiky objevují často samostatně. Žáky vede tento blok ke spolupráci a k vzájemné pomoci, aby se Dílo zdařilo. Na výběru témat se podílejí učitelé i sami žáci. 

Učitel dává dítěti možnost svobodné volby a je na něm, pro jakou činnost svého bádání se rozhodne. Pokud není dítě schopno převzít samo zodpovědnost a rozhodnout se, pomůžeme mu při výběru činnosti. Snažíme se ho však postupně dovést ke schopnosti svobodné volby.

 

5. blok: Hodnotící kruh (10-20 minut) 

V závěrečném hodnotícím kruhu se společně zamýšlíme nad tím, co se nám dnešního dne povedlo a co ne. Co jsme nového objevili, jaké nové otázky nás  napadají, čím se chceme příště zabývat. Kdo chce, tak zachytí do svého deníku nejsilnější okamžik badatelského dne.

 

6. blok: Pohyb v prostoru (pohybové aktivity v přírodě či v místní sokolovně) 

Pohybem skrze kolektivní hry, chůzí, během či za pomocí nářadí zakončujeme náš den,  uvědomujeme si, že pohyb je i rytmus. 

Vnímání prostoru (výtvarné zachycení prostoru, který nás obklopuje)

 Vždyť prostor je i obraz.

 Poté děti odcházejí do družiny a do kroužků.

 

Do školy se těšíme, nestresuje nás.

V naší škole se nezkouší, nesoutěží, nesrovnává a neznámkuje. Místo toho se zabýváme průběžnou individuální diagnostikou, sebehodnocením písemným i ústním a pravidelnými i závěrečnými výstupy vůči vám rodičům formou slovního hodnocení. Domníváme se, že je výstižnější a více rozkrývá badatelovu osobnost. 

Řídíme se myšlenkou „každý jsme v něčem dobrý, každý něco umíme“. To předvedeme a předáme ostatním a necháme si od nich pomoci tam, kde nám to tolik nejde. 

 

Jsme součástí cykličnosti Matky Země

Během ročního cyklu vnímáme jednotlivé rytmy Matky Země /jaro-léto-podzim-zima/ a z nich vycházející život na vesnici a jednotlivé výroční zvyky jako odpověď lidí na proměnu přírody. V našem badatelském putování z nich budeme vycházet a budou nás provázet celým školním rokem. To, co se děje vně, se děje i uvnitř nás.

 

Rodina je součástí školy

Vzájemná spolupráce s rodiči vede k našemu společnému Dílu. Rodiče spoluvytvářejí klima naší školy a jsou našimi plnohodnotnými partnery při našem badatelském putování. Badatelská činnost vašich dětí je pro vás otevřený proces, jehož součástí se můžete stát a přispět svými nápady. 

Umožňujeme také formu „DOMÁCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“ obohaceného dle domluvy o jednotlivé vstupy malého badatele do našeho velkého badatelského příběhu.

Umožňujeme též inkluzi dětí se speciálními potřebami (např. dětí nadprůměrně nadaných, dětí s jistým omezením, dětí vyžadujících individuální vzdělávací plán). 

 

Co prožiji, to nezapomenu

I když respektujeme, že při našich badatelských výpravách musíme být vybaveni základními vědomostmi, při našem objevování bude upřednostňován prožitek. Domníváme se, že to, co prožiji, to si vybavím i za několik let.

 

Učení příběhy

Budeme společně rozkrývat příběhy našeho Díla, abychom společně ovládali „umění vědět“. K tomu nám dopomůže příběh, kde každý z nás bude tím hrdinou, který obstojí v jednotlivých zkouškách. A po zvládnutí jednotlivých stupňů bude odměněn.

 

Jen mi trochu pomoz, já to zvládnu

"Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují kam jít, ale sami nejdou.“ Jan Amos Komenský

Malý badatel chce sám objevovat, poznávat, porozumět světu, proto tuto jeho přirozenost maximálně podpoříme a pomůžeme mu až tehdy, kdy to bude potřebovat. Nesnažíme se být učiteli, ale průvodci při jeho badatelském objevování.

Průvodce pomůže, poradí, přijde s nápadem, ale hlavně prožívá to s námi.

 

Chyba je výzva

Jestliže malý badatel udělá chybu, není za ni trestán nebo záporně hodnocen. Chyba je pro nás upozornění, výzva se danému problému ještě věnovat a rozkrýt ho jinou metodou či z jiného úhlu pohledu. Někdy to ani nemusí být jeho chyba, ale průvodce /učitele, vychovatele/, proč chyboval.

 

Škola je pro nás druhým domovem - je to naše škola.

Naši školu si spolu s průvodci tvoříme sami /spolupodílíme se na výuce, tvorbě pravidel, přispíváme novými nápady.../ Trávíme zde totiž mnoho času a chceme se zde cítit dobře.

 

Ve škole směřujeme ke spolupráci dětí napříč věkovými skupinami, protože vidíme, že vzájemné učení – sociální učení – je vysoce efektivní, a to oběma směry.

 

Naším cílem je, aby náš absolvent /malý badatel/ po ukončení bádání viděl svět v souvislostech, uměl formulovat svůj vlastní názor, dokázal pomoci, věděl, že na společném Díle je nutná spolupráce, nebál se řešit konfliktní situace a dokázal překonat překážky, které mu život staví do cesty. 

 

Protože jsme malá škola, můžeme mu k tomu být nápomocni individuálním přístupem na jeho cestě k vědění. V každém objevíme jeho schopnosti a vystoupá spolu s námi na Čisteckou Hůru.

 

Tmy se nebojíme - světlo poznání je náš cíl

 

Školka pod Hůrou

 

Od malých se mohu učit to, co jsem jako velký již zapomněl...

 

Součástí naší školy je také mateřská škola. Věříme, že díky propojení některých aktivit s naší malotřídní školou vás natolik zaujme náš přístup ke vzdělání, že nebudete muset pro své dítě hledat jinou školu.

 

 

 

Co vám nabízíme v mateřské škole: kreativně, hravě a moderně se zapojením montessori pomůcek a dalších alternativních přístupů, které vedou k harmonickému rozvoji Vašeho dítěte.

 

V naší školce  je zajištěna výuka angličtiny i pro ty nejmenší (Wattsenglish).

 

Měsíčně je zajištěna odborná návštěva logopedky s následným procvičováním logopedických říkanek. Do našeho výchovně-vzdělávacího procesu jsou včleněny prvky grafomotoriky, jógy pro děti a moderní zapojení audiovizuální techniky.

 

Garantujeme výuku v určitých činnostech ve skupině dvanácti dětí.

 

Upřednostňujeme sdílení a prožitek opřený o venkovní aktivity našich nejmenších. Rozvoj dítěte se nejlépe daří v přirozeném prostředí, kde pozoruje a objevuje svět.

 

Během roku budou děti procházet několika slavnostmi /svátky/ vycházejícími z cykličnosti Matky Země. Prožitek tohoto přirozeného rytmu je uvádí v přirozený řád.

 

Budete dostávat pravidelnou zpětnou vazbu od našich průvodců.

 

Malí badatelé z malotřídní školy budou seznamovat se svými objevy a zážitky děti z mateřské školy. Děti během roku několikrát navštíví školní badatelnu, aby se seznámily, čím se naši malí badatelé zabývají.

 

Pro vaše děti odpadne stresující přestup na jinou školu, protože prostory naší školy již budou dobře znát.

 

Aklimatizace nových dětí v přítomnosti jednoho z rodičů je dle dohody s námi možná.

 

Jsme jedna velká rodina a na ty nejmenší nezapomínáme. Vždyť právě oni nám mohou připomenout trochu jiné vidění-vědění světa, které jsme již  my dávno ztratili.

 

Seznamte se na našich stránkách s aktivitami a naší cestou k vědění v malotřídní škole.

 

 

                KE STAŽENÍ ZDE

                    

Nové vedení školy ve spolupráci s obcí má v plánu otevřít znovu v naší škole i druhý stupeň ZŠ. Rádi přijmeme i děti z okolních obcí a měst. Pokud máte zájem Vaše dítě umístit do naší školy nebo znáte rodiče, kteří upřednostňují individuální přístup k dětem a vyučování v rodinném prostředí malé školy, kontaktujte prosím

pana ředitele Mgr. Ivo Chocholáče

chocho@post.cz

mobil: 725 521 615

Připravují se nové webové stránky školy, na které zde brzy najdete odkaz. Prozatím můžete sledovat nové informace týkající se naší školy na těchto stránkách.

Děkujeme za pochopení.

 

                     

ZŠ a MŠ,Čistá u Horek 236

 

PSČ  512 35

 

Vítáme Vás na našich stránkách

 

 

O škole

Naše škola leží v malebné vesničce  Čistá u Horek u hlavní silnice, která vede z Nové Paky do Kalné a Hostinného.

 

 

 

 

Z jižního okna školy je krásný výhled na zalesněný hřbet Čistecká  Hůra, jehož vrchol se nachází ve výšce 587 m  nad mořem.

 

           

 

Pohlédneme-li do kraje ze severního okna v nejvyšším patře školy, za dobré viditelnosti se před námi otevře nádherné panorama celých Krkonoš.

 

 

V budově, která stojí již přes 120 let, dnes sídlí první stupeň základní školy,družina a mateřská školka.

 

Více info naleznete v menu - Organizace školy

CO SE DĚLO VE ŠKOLE ?   

 

 

 

 

ŠKOLA, NA KTEROU SE MŮŽETE TĚŠIT ( podle nové koncepce)

 

 

 

 ŠVP naší školy

ŠVP TVOŘIVÁ ŠKOLA

prohlédnout zde

Děkujeme rodině Klazarových za pořízené fotografie 

Žádáme i ostatní rodiče a přátele.

Pokud máte fotografie nebo videa z akcí naší školy nebo z vystoupení našich školáků, ( i z dřívějších let), velmi Vás prosíme o zaslání odkazu na web ( např. fotoalba) nebo o laskavé zapůjčení ke stažení či skenování. Materiál můžete zasílat na e-mail 

vesela.kralova@seznam.cz

nebo přinést do kanceláře paní ředitelky. Velmi děkujeme za Vaši ochotu.