PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

 

         Co by měl předškolák zvládnout, než půjde do školy

 

 

 • umí pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc
 • s kamarády a dospělými komunikuje  slušně
 • zná své jméno a příjmení
 • zná pravidla osobní hygieny, sám se převlékne a postará se o své věci
 • ovládá orientaci v prostoru a na ploše ( kde je pravá a levá, nahoře, dole, vepředu, vzadu)
 • zvládá postřehování počtu předmětů, umí ukázat správný počet na prstech
 • rozlišuje základní geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník)
 • zná základní barvy
 • slyší a řekne hlásku na začátku a konci slova
 •  umí naslouchat v klidu, dokáže se soustředit alespoň 10 – 20 minut
 • správně vyslovuje všechny hlásky, dokáže říct krátkou básničku
 • rozpozná rozdíl (větší x menší, hodně x málo, světlý x tmavý),
 • umí doplnit logickou řadu předmětů, porovnat  je
 • správně drží tužku 
 • obtáhne  rovnou i křivou čáru
 • dokáže se podepsat hůlkovým písmem 

 

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Jak správně psát

 

KRESLENÍM K HEZKÉMU PSANÍ

 

PSANÍ KROK ZA KROKEM

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Povinná školní docházka
§ 36 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
V tomto případě podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

 

Odklad povinné školní docházky
§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 (2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

 

Jak můžete pomoci svým dětem


• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte
mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní
kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost
a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i
jeho slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky
i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou
zralost dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to
ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje
i vám.
• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání
odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro
děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní
docházky.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní
společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve
známém prostředí apod.
P

 

 

 

 

 

 

 

CO SE DĚLO VE ŠKOLE ?   

 

 

 

 

ŠKOLA, NA KTEROU SE MŮŽETE TĚŠIT ( podle nové koncepce)

 

 

 

 ŠVP naší školy

ŠVP TVOŘIVÁ ŠKOLA

prohlédnout zde

Děkujeme rodině Klazarových za pořízené fotografie 

Žádáme i ostatní rodiče a přátele.

Pokud máte fotografie nebo videa z akcí naší školy nebo z vystoupení našich školáků, ( i z dřívějších let), velmi Vás prosíme o zaslání odkazu na web ( např. fotoalba) nebo o laskavé zapůjčení ke stažení či skenování. Materiál můžete zasílat na e-mail 

vesela.kralova@seznam.cz

nebo přinést do kanceláře paní ředitelky. Velmi děkujeme za Vaši ochotu.